top of page
 • Writer's pictureChuluunmunkh sb

Монгол Улсын Тээврийн Хэрэгслийн Стандарт:

Updated: Jun 20


Монгол улсад ачаа тээврийн үйлчилгээ хувь хүн болон байгууллагууд дараах тээврийн хэрэгслийн стандартыг мөрдөнө. Тээврийн хэрэгсэл нь ачаа тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг хангах, замын хөдөлгөөний дүрмийг мөрдөх, байгаль орчинд сөрөг нөлөөллийг багасгах үүднээс тодорхой үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан байх ёстой.Тээврийн хэрэгслийн стандарт, ачаа тээврийн стандарт


1. Техникийн Үзүүлэлтүүд


1.1. Хөдөлгүүрийн Шаардлага

 • Хөдөлгүүрийн хүчин чадал: Ачааны жин, хэмжээ, замын нөхцөлд тохирсон хөдөлгүүрийн хүчин чадалтай байх.

 • Хорт утааны ялгаралт: Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүрээс гарч буй хорт утаа нь олон улсын болон үндэсний стандарт, хэм хэмжээний дагуу байх (EURO-4, EURO-5 түвшингээс багагүй).


1.2. Тоормосны Систем

 • Үндсэн тоормос: Үндсэн тоормосны систем нь ачааны нийт жинд тохирсон, шаардлага хангасан байдалтай байх.

 • Туслах тоормос: Туслах тоормос буюу аваарийн тоормосны систем ажиллаж байгаа эсэхийг тогтмол шалгах.

 • Агаарын даралтат тоормос: Хүнд даацын ачааны автомашинд агаарын даралтат тоормосны систем хэрэглэх.


1.3. Гэрэлтүүлгийн Систем

 • Урд болон хойд гэрэл: Урд, хойд, дохионы гэрэл нь замын хөдөлгөөний дүрэмд нийцсэн байдалтай байх.

 • Ачааны гэрэлтүүлэг: Ачааны хэсгийг тодруулах, ачаа тээвэрлэлтийн үед харагдахуйц болгох гэрэлтүүлэгтэй байх.


1.4. Рулын Механизм

 • Рулын нэгдсэн систем: Рулын механизм нь бат бөх, найдвартай, чиглэлийн өөрчлөлтөд зөв хариу үйлдэл үзүүлэх.

 • Рулын тогтвортой байдал: Рулын механизмын тогтвортой байдал, эвдрэлгүй ажиллах байдал.


1.5. Тэнхлэг ба Дугуй

 • Тэнхлэгийн даац: Тээврийн хэрэгслийн тэнхлэг нь ачааны жингийн даацад тохирсон байх.

 • Дугуйн стандарт: Замын нөхцөлд тохирсон дугуй ашиглах, элэгдэл багатай, стандартын шаардлага хангасан дугуйг сонгох.

 • Дугуйн хийн даралт: Дугуйн хийн даралтыг зохих хэмжээнд барих.


1.6. Тээврийн Хэрэгслийн Овор Габарит

 • Урт, өргөн, өндөр: Тээврийн хэрэгслийн нийт урт, өргөн, өндөр нь хуульд заасан хэм хэмжээнд нийцсэн байх (тухайлбал, Монгол Улсын хэмжээнд 16.5 метрээс урт, 2.6 метрээс өргөн, 4 метрээс өндөргүй байх).

 • Нийт жин: Тээврийн хэрэгслийн нийт жин, ачаатай эсвэл ачаагүй үеийн жин нь холбогдох стандарт, хуулийн заалтад нийцсэн байх.


2. Аюулгүй Байдлын Үзүүлэлтүүд


2.1. Ачааны Бэхэлгээний Систем

 • Ачааны бэхэлгээ: Ачааны хэсэгт ачааг бэхлэх зориулалтын хэрэгсэл ашиглах, ачааг шилжилтээс хамгаалах.

 • Аюулгүйн бүрээс: Эмзэг, нарийн төвөгтэй, аюултай ачаанд зориулсан аюулгүйн бүрээс хэрэглэх.


2.2. Шатахууны Систем

 • Шатахууны нөөц: Шатахууны сав нь шаардлага хангасан, шатахууны нөөц нь тээврийн маршрутанд тохирсон хэмжээтэй байх.

 • Шатахууны хэрэглээ: Тээврийн хэрэгслийн шатахууны хэрэглээний үр ашиг нь стандартын шаардлага хангасан байх.

2.3. Боломжит Ослын Хамгаалалт

 • Галын хөнөөлөөс хамгаалах хэрэгсэл: Галын хөнөөлөөс хамгаалах зориулалттай гал унтраагуур, галын дохиолол, анхны тусламжийн хэрэгсэлтэй байх.

 • Аюулгүйн бүс, дэр: Тээврийн хэрэгслийн аюулгүйн бүс, дэр нь стандартын шаардлагад нийцсэн, эвдрэлгүй байх.


2.4. Бусад Аюулгүйн Төхөөрөмжүүд

 • Ухрах дохио: Ухрах дохио, камер зэрэг системийг суурилуулсан байх.

 • Харагдах байдал: Харагдах байдлыг сайжруулах толь, камерын системүүдийг ашиглах.


3. Байгаль Орчны Стандартууд


3.1. Хорт Утааны Ялгарал

 • Евро стандартад нийцсэн: Тээврийн хэрэгсэл нь EURO стандарт (EURO-4, EURO-5, эсвэл түүнээс дээш) хорт утааны стандартын шаардлагыг хангасан байх.

 • Шүүлтүүрийн систем: Хорт утааны шүүлтүүртэй байх, техникийн үзлэгээр хорт утааны хэмжээг тогтмол шалгах.


3.2. Дуу Чимээний Стандарт

 • Дуу чимээний хязгаар: Тээврийн хэрэгслийн дуу чимээ нь холбогдох дуу чимээний стандартын хэмжээнээс хэтрэхгүй байх.


4. Техникийн Үзлэг, Засвар Үйлчилгээ


4.1. Техникийн Үзлэг

 • Үйлчилгээний хугацаа: Техникийн үзлэг, засвар үйлчилгээг тогтмол хугацаанд хийх.

 • Баталгаат засвар: Засвар үйлчилгээг баталгаатай, чанартай гүйцэтгэх, тээврийн хэрэгслийн техникийн үзүүлэлтийг хадгалах.


4.2. Тээврийн Хэрэгслийн Шалгалт

 • Хяналтын шалгалт: Замын хөдөлгөөний дүрмийн дагуу тээврийн хэрэгсэлд хяналтын шалгалт тогтмол хийж, шаардлагыг хангасан эсэхийг баталгаажуулах.


Дээрх шаардлагад нийцсэн мэргэжлийн ложистик тээврийн үйлчилгээг сонгосноор аливаа үүсэж болзошгүй эрсдээс таныг хамгаалах болно.Ашигласан эх сурвалж

 1. Монгол Улсын Зам, Тээврийн Хөгжлийн Яам – Тээврийн хэрэгслийн техникийн үзүүлэлт, стандарт.

 2. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль.

 3. Олон улсын авто тээврийн стандарт (EURO-4, EURO-5).

Эдгээр стандартуудыг дагаж мөрдсөнөөр тээврийн хэрэгсэл нь замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ачаа тээвэрлэлтийн чанар, байгаль орчны хамгаалалтыг хангах шаардлагыг бүрэн хангасан байна.

15 views0 comments

コメント


bottom of page